Tag

بازاریابی ایمیلی بایگانی - توسعه تبلیغات آذربود

13 نکته درباره ایمیل مارکتینگ

By | ایمیل مارکتینگ

13 نکته درباره ایمیل مارکتینگ

ارسال ایمیل تبلیغاتی یا ایمیل مارکتینگ یکی از بهترین راههای تبلیغات و بازاریابی اینترنتی است و همچنین ایمیل مارکتینگ نسبت به روشهای سنتی بازاریابی 20 برابر اثربخش تر است .اما برایموفقیت در استراتژی ایمیل مارکتینگ باید 13 نکته را رعایت کنیم: Read More